Warsztaty z psychologiem

Od marca w Punkcie konsultacyjnym działającym w ramach projektu „Pomoc społeczna bardzo często skuteczna” odbywają się spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z psychologiem.

Indywidualnie każdy uczestnik projektu odbędzie dwugodzinne spotkanie, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących szeroko rozumianej sytuacji życiowej i aktywności zawodowej. Spotkania pomogą w uzyskaniu umiejętności psychospołecznych oraz wzmocnieniu aktywności społecznej i motywacji do działania.

Warsztaty grupowe obejmują dwa bloki tematyczne z podziałem na poszczególne grupy. Grupa 10 osób wśród których znalazły się matki z dziećmi i rodziny objęte pracą asystenta rodziny uczestniczyła w warsztatach podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Podczas spotkań rodzice uzyskali wiedzę na temat rozwoju dziecka, nabyli umiejętności, które pozwalają im radzić w nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych to warsztat przygotowany dla grupy przyszłych animatorów lokalnych. Podczas spotkań poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:

  • analiza mocnych i słabych stron uczestnika/uczestniczki,
  • wzrost motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej, wiary we własne możliwości,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
  • asertywność i radzenie sobie ze stresem,
  • integracja i praca w zespole,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna.

Spotkania indywidualne i warsztaty grupowe prowadzi pani Magdalena Zacharska.