IV edycja projektu

Projekt „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”

 

Wartość projektu : 240.000,00 zł

 

Dofinansowanie : 214.800,00 zł wkład własny : 25.200,00 zł

 

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII PO KL

 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej

 

Czas realizacji: 01.03.2011 do 31.12.2011

 

Projekt systemowy

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kowala korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Aktywizacją społeczną i zawodową w ramach projektu objętych będzie 22 osoby poprzez zrealizowanie zadań:

 

Program Aktywności Lokalnej

obejmuje:

 • zatrudnienie animatora społecznego
 • animację działań lokalnych i społecznych
 • organizację świetlicy wiejskiej środowiskowej dla wszystkich mieszkańców
 • integrację mieszkańców
 • aktywizację poprzez szkolenie podnoszące kompetencje społeczne
 • organizowanie zebrań i imprez społecznych
 • wolontariat na rzecz działań środowiskowych

 

Szkolenie z ekonomii społecznej

proponuje:

 • dostarczenie wiedzy na temat ekonomii społecznej
 • przygotowanie symulacyjnego przedsiębiorstwa społecznego
 • opracowanie i wydanie poradnika jak założyć przedsiębiorstwo społeczne
 • wzmocnienie i aktywizację zawodową poprzez grupę samopomocową dla osób bezrobotnych

 

Pedagogizacja rodziny

obejmuje:

 • współpracę rodziny z asystentem rodzinnym
 • integrację
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez konsultacje ze specjalistami pracującymi na rzecz wsparcia rodziny
 • warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
 • organizację wolnego czasu

 

Rekrutacja polega na podstawie analizy dokumentacji GOPS w Kowali (wywiady środowiskowe).

 

Czas realizacji projektu wynosił 10 miesięcy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym, które ma umożliwić aktywne uczestnictwo w działaniach objętych projektem.

 

Nabór prowadzony jest zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.