II edycja projektu

Projekt „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”

 

Wartość projektu 156.615,00 zł

 

Dofinansowanie – 140.170,42 zł wkład własny - 16.444,58 zł

 

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII PO KL

 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Czas realizacji: 01.03.2009 do 31.12.2009

 

Projekt systemowy

 

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Kowala. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, motywacji do działania, zaufania we własne siły i zdobycie kwalifikacji umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. Dotyczył on grupy 18 osób klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali długotrwale bezrobotnych (16 kobiet i 2 mężczyzn), wymagających intensywnej aktywizacji i gotowych do współpracy.

Uczestnicy zostali objęci wsparciem indywidualnym (psycholog, doradca zawodowy,pracownik socjalny) oraz warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zostali objęci różnego typu szkoleniami zawodowymi w zależności od ich predyspozycji:

  • opiekunka społeczna – 3 osoby
  • podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej – 10 osób
  • fryzjer – 1 osoba
  • prawo jazdy kat. B – 3 osoby
  • magazynier – 1 osoba

 

Rekrutacja polegała na podstawie analizy dokumentacji GOPS w Kowali (wywiady środowiskowe). Czas realizacji projektu wynosił 9 miesięcy.

 

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym, które miało umożliwić aktywne uczestnictwo w działaniach objętych projektem. Nabór prowadzony był zgodnie z polityką równych szans , w tym równości płci.