III edycja projektu

Projekt „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”

 

Wartość projektu 160.521,77 zł

 

Dofinansowanie – 143.666,99 zł wkład własny - 16.854,78 zł

 

Źródło finansowania- Europejski Fundusz Społeczny

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII PO KL

 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Czas realizacji: 01.03.2010 do 31.12.2010

 

Projekt systemowy

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Kowala korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Aktywizacją społeczną i zawodową w ramach projektu objętych będzie 26 osób poprzez zrealizowanie dwu zadań:

 

Zadanie1: Aktywna integracja poprzez kontrakty socjalne

 

Zadanie 2: Program Aktywności Lokalnej poprzez pracę ze środowiskiem lokalnym

 

Cele szczegółowe: aktywizowanie do podejmowania przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie. Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

Program Aktywności Lokalnej skierowany będzie do 10 osób z otoczeniem. W ramach programu przeprowadzony zostanie remont świetlicy środowiskowej dla mieszkańców i wyposażenie w potrzebny sprzęt. W ramach PAL odbywać się będą różnego rodzaju imprezy społeczne. Odbywać się będą spotkania ze specjalistami (lekarz, terapeuta od uzależnień, konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalistą praw obywatelskich

 

Rekrutacja polega na podstawie analizy dokumentacji GOPS w Kowali (wywiady środowiskowe). Czas realizacji projektu wynosił 10 miesięcy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym, które ma umożliwić aktywne uczestnictwo w działaniach objętych projektem.

Nabór prowadzony jest zgodnie z polityką równych szans , w tym równości płci.