Odbiorcy projektu

Kobiety i Mężczyźni zagrożeni wykluczeniem społecznym korzystający
ze świadczeń pomocy społecznej, w tym:


osoby będące w wieku aktywności zawodowej,

osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo,

osoby traktowane jako otoczenie tj. osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym,
w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

osoby niepełnosprawne.