I edycja projektu

Projekt „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”

 

Wartość projektu 105.656,00 zł

 

Dofinansowanie : 94.562,06 zł wkład własny - 11.093,94 zł

 

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII PO KL

 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Czas realizacji: 01.05.2008 do 31.12.2008

 

Projekt systemowy

 

Projekt skierowany był do mieszkańców Gminy Kowala. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej, motywacji do działania, zaufania we własne siły i zdobycie kwalifikacji umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy. Dotyczył on grupy 13osób klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali długotrwale bezrobotnych (11 kobiet i 2 mężczyzn), wymagających intensywnej aktywizacji i gotowych do współpracy. Uczestnicy zostali objęci wsparciem indywidualnym (psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) oraz warsztatami w zakresie: poszukiwania pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zostali objęci różnego typu szkoleniami zawodowymi w zależności od ich predyspozycji:

  • pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 4 osoby
  • opiekunka społeczna – 2 osoby
  • fryzjer – 2 osoby
  • magazynier – 2 osoby
  • spawanie metodą MAG – 1 osoba
  • kucharz małej gastronomii - 1 osoba
  • kosmetyczka ze stylizacją paznokci – 1 osoba

 

Rekrutacja polegała na podstawie analizy dokumentacji GOPS w Kowali (wywiady środowiskowe).

 

Czas realizacji projektu wynosił 7 miesięcy.

 

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym, które miało umożliwić aktywne uczestnictwo w działaniach objętych projektem.

 

Nabór prowadzony był zgodnie z polityką równych szans , w tym równości płci.