V edycja projektu

Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna – V Edycja

 

Czas realizacji: 01.02.2012r. do 30.06.2015r.

 

Wartość projektu: 

2012r. – 300 000,00 zł (dofinansowanie: 268 500,00 zł; wkład  własny: 31 500,00 zł)

2013r. – 350 000,00 zł (dofinansowanie: 313 250,00 zł; wkład  własny: 36 750,00 zł)

2014r. – 380 000,00 zł (dofinansowanie: 340 100,00 zł; wkład  własny: 39 900,00 zł)

2015r. – 310 000,00 zł (dofinansowanie: 277 450,00 zł; wkład  własny: 32 550,00 zł)

 

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet: VII  

Działanie:  7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Projekt systemowy:

Adresatami projektu jest do 147 osób (107 kobiet, 40 mężczyzn), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 65 lat, bezrobotnych, niepełnosprawnych lub nieaktywnych zawodowo z niskim wykształceniem.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu zostaną objęci aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną poprzez zrealizowanie dwóch zadań:

 

1. Aktywna integracja poprzez kontrakty socjalne – 99 osób 

2. PAL poprzez pracę ze środowiskiem lokalnym – 48 osób

 

Cele szczegółowe:

Podjęcie działań w kierunku wyjścia z uzależnienia. 

Zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. 

Wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Program Aktywności Lokalnej (2012-2015) będzie obejmował:

 • zatrudnienie animatora społecznego,
 • animację działań lokalnych i społecznych,
 • integrację mieszkańców gminy,  
 • organizowanie punktu konsultacyjnego, w którym dyżury pełnić będą specjaliści: doradca zawodowy, psycholog, prawnik, terapeuta,
 • prace społecznie użyteczne,
 • aktywizację poprzez szkolenie podnoszące kompetencje społeczne, 
 • organizowanie zebrań i imprez społecznych, 
 • zajęcia z podstaw obsługi komputera, 
 • zaangażowanie w działania wolontariatu,
 • zorganizowanie grupy samopomocowej,
 • wyjazdy szkoleniowe i wizyty studyjne.

 

Działania poprzez kontrakty socjalne (2012-2015) będą zawierały:

 • szkolenie z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej,
 • warsztaty z doradcą grupowym,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, 
 • warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo wychowawcze,
 • współpraca rodziny z Asystentem rodziny,
 • współpraca i pomoc Asystenta osób niepełnosprawnych,
 • zaangażowanie w działania wolontariatu,
 • szkolenia dla przyszłych animatorów lokalnych (szkolenie z Klaunady, Ja animator, szkolenie praktyczne w środowisku lokalnym),
 • wyjazdy szkoleniowe i wizyty studyjne,
 • organizacja grupy wsparcia.

 

Czas realizacji:  

2012 – 11 miesięcy;

2013 – 12 miesięcy;

2014 – 12 miesięcy;

2015 –   6 miesięcy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym, które ma umożliwić aktywne uczestnictwo w działaniach objętych projektem.

Nabór prowadzony jest zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.