Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kuglarskich dla grupy przyszłych animatorów lokalnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali nr DOZP.26.16.2015.SP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów kuglarskich dla grupy przyszłych animatorów lokalnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kowali nr DOZP.26.16.2015.SP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w zakładce BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - zobacz