Inauguracja V Edycji Projektu „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna”

W dniu 3 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Kowali odbyła się oficjalna inauguracja projektu „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna – 2012-2014". Realizatorem projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

 

 

Uroczystość otworzyła i poprowadziła Kierownik projektu, opowiedziała o jego celach , założeniach. Projekt, będzie realizowany w trzech okresach:

 

- od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

- od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- od 01.06.2014 r. do 30.06.2014 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub uzależnienia z terenu Gminy Kowala.

 

Aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną w ramach projektu objętych będzie 30 osób poprzez realizację dwóch zadań wiodących tj. aktywną integracją poprzez kontrakty socjalne oraz Program Aktywności Lokalnej poprzez pracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Celami szczegółowymi projektu będą:

 

- podjęcie działań w kierunku wyjścia z problemu uzależnienia,

- zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej oraz nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,

- wspomaganie rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi w prawidłowym wykonywaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

Dotychczas pomocą w ramach projektu objęliśmy 79 osób.

 

Projekt systemowy pt. „Pomoc Społeczna Bardzo Często Skuteczna" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej" - „Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej".